Anna Ahlström

Fil.dr, studierektor. Invald 1900.

Anna Ahlström (1863–1943) disputerade 1899 på en avhandling om Gustave Flaubert. Hon kom sedan att ha hela sitt yrkesverksamma liv inom skolvärlden. Som kvinnlig lärare fick hon trots sina akademiska meriter avslag när hon sökte lektorstjänster. 1902 startade hon sin egen skola, Nya Elementarskolan för flickor. Men trots att hon de facto var skolans rektor fick hon inte kalla sig rektor utan skolföreståndarinna. Skolan växte snabbt och efter att ha hållit till i olika stora våningar på Östermalm lät hon 1926 uppföra en elegant skolbyggnad vid Kommendörsgatan. Huset står kvar än och inrymmer idag (2015) Carlssons skola. Anna Ahlström var noga med valet av lärare. De skulle passa in i skolans anda och ha gedigen utbildning. Många av skolans lärare hade disputerat. Några som tjänstgjort där är kemisten Astrid Cleve (invald 1899), fysikern Gulli Petrini (invald 1914), författaren Tora Dahl och filosofen Alf Ahlberg.

Erfarenheten av hur kvinnliga lärare missgynnades vid tjänstetillsättningar gjorde att Anna Ahlström beslöt att skapa ett forum som kunde driva kravet att ”akademiskt bildade kvinnor må tillerkännas rätt till de förmåner som de av dem avlagda kompetensproven enligt gällande lagar och författningar tillförsäkra män med samma kompetens”. På Anna Ahlströms initiativ bildades 1904 Akademiskt bildade kvinnors förening (senare ändrat till Kvinnliga akademikers förening), som är verksam än idag. Föreningens första ordförande var Elsa Eschelsson (invald 1886). /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se