Hanna Palme

Socialt verksam. Invald 1885.
Hanna Palme (1861 – 1959) härstammade från den finlandssvenska adelsfamiljen von Born och växte upp på gården Gammelbacka utanför Borgå. Hennes far Johan August von Born var inte bara godsägare utan också aktiv politiker i den finländska lantdagen. En period på 1860-talet var han jordbruksminister. Han var också den som lärde dottern Hanna om jordbruk och hur man sköter en gård. Något som hon skulle få användning för senare i livet.

Tjugotvå år gamma gifte sig Hanna von Born med den svenske löjtnanten Sven Palme, sedermera försäkringsdirektör och riksdagsman. Familjen var bosatt i Djursholm och senare på Östermalm. I hemmet i Djursholm höll familjen Palme litterära salonger för tidens kulturpersonligheter och vetenskapsmän. Här samlades Ellen Key, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin, Selma Lagerlöf och andra berömdheter. Även senare i hemmet på Östermalmsgatan höll man salong. Men den blev under första världskriget mer en träffpunkt för den landsflyktiga finlandssvenska kultureliten som här mötte Sveriges politiska och vetenskapliga etablissemang. Inte sällan förlades detta social liv till den sörmländska lantegendomen Ånga, som hade införskaffats 1898.

I sitt nya hemland deltog Hanna Palme snart i samhällsdebatten och engagerade sig särskilt i kvinnofrågor. Hon blev tidigt invald i det nygrundade Sällskapet Nya Idun där hon sedan var en aktiv medlem ända fram till sin död. Hon hade då  följt verksamheten i 74 år. Nästan genast efter invalet blev hon anlitad som föredragshållare. Vid ett av de första mötena talade hon om kvinnlig värnplikt, framhöll att om kvinnor skulle bli jämställda med männen borde de göra någon form av värnplikt och förordade obligatorisk sjukvårdsutbildning för kvinnor. Vid ett annat tillfälle talade hon om gemensamhetskök efter amerikansk modell.

Tidens opraktiska dammode diskuterades livligt på 1880-talet, inte minst i Nya Idun.  Tillsammans med Ellen Key var Hanna Palme 1886 med och startade Svenska Drägtreformföreningen där hon blev vice ordförande. Föreningen var främst inriktad på att få bort användandet av korsetter och snörliv, som ansågs skada skelettet. Man tog fram mönster för s.k. reformliv, som skulle ersätta de förhatliga korsetterna. Även mönster för kortare kjolar för kvinnor skapades och praktiska kläder för barn.
Hanna Palme själv var en mycket sportig person, vilket kanske förklarar hennes intresse för praktiska kläder. Att sluta använda korsett såg hon också som ett led i kvinnors frigörelse, något som kunde bana väg för andra reformer och underlätta för kvinnors samhällsengagemang. Det sades dock att den modemedvetna Hanna Palme, som var mycket mån om sitt utseende, själv aldrig lade bort korsetten Men det hindrade henne inte från att övertala andra att göra det. Hon var dessutom vegetarian och talade varmt för ett vegetariskt kosthåll. Hon menade att människan enkelt och praktiskt klädd och med ett hälsosamt leverne skulle bli lyckligare.

Hanna Palmes sociala engagemang sträckte sig över vida områden. Hon fanns med i kretsen kring Ellen Key och hörde till de s.k. inbjudarna i Tolfterna, det nätverk som Ellen Key skapade för att kvinnor från olika samhällsklasser skulle mötas. Hon tog också initiativ till Föreningen för beredande av livränta åt tjänare med syftet att uppmuntra borgerliga familjer att trygga sina tjänares ålderdom genom att betala in pensioner för dem. Vid Nya Iduns samkväm i april 1896 höll hon föredrag om ”Vårt lands arbeterskeförhållanden”.

När familjen Palme år 1898 köpte det gamla nedgångna godset Ånga utanför Nyköping fick Hanna Palme användning för sina kunskaper i hur man driver jordbruk. Enligt överenskommelse makarna emellan var det hon som skulle ta hand om gården och hon kom med sin skicklighet att förvandla den till ett mönsterjordbruk. Efter första världskriget övertog sonen Nils skötseln av gården, som fortfarande (2019) är i släktens ägo.

Hanna Palme fick fyra barn, tre söner och en dotter. Genom äldsta sonen Gunnar blev hon med tiden farmor till Sveriges statsminister Olof Palme. Själv var hon en mycket konservativ och ståndsmedveten dam och skulle på äldre dagar djupt beklaga sonsonens engagemang i socialdemokratin. Sonen Olof, som var historiker, deltog liksom brodern Nils, som var yrkesofficer, i det rikssvenska frivilligförbandet Svenska Brigaden i det finska inbördeskriget 1918. Initiativ till förbandet, som kämpade på den vita sidan, togs i Stockholm i föreningen Finlands vänner där familjen Palme och deras vänkrets var drivande. Olof Palme d.ä. stupade i april 1918 vid stormningen av Tammerfors.

Den eleganta Hanna Palme hade en omfattande garderob. Efter hennes död 1959 skänktes en stor del av den till Sörmlands museum i Nyköping där hennes vackra klänningar nu utgör en viktig del i museets dräktsamling. /BW

Litteratur

Henric Bagerius, Korsettkriget, Modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet (2019)