Invalsblanketten

INVALSBLANKETT

Undertecknad föreslår till inval:  
Namn:

Födelseår:
Yrke/titel/verksamhet:
Arbetsplats:
Hemadress:
Telefon:
Epost-adress:

Förslagsställare:
Namn:
Adress:
Telefon:
Epost-adress:
Datum:

Nämndledamot som stöder förslaget:
Namn: 

Min motivering till varför den föreslagna är lämplig till inval och min närmare kännedom om henne: