Kerstin Hård af Segerstad

Fil.dr, filolog. Invald 1904. Sällskapets sekreterare 1910-1912.

Kerstin Hård af Segerstad (1873-1955) var född i Stockholm. Hon tog studenten i Wallinska skolan 1892 och studerade därefter vid Uppsala universitet. Majoriteten av Uppsalas kvinnliga studenter vid den här tiden hade tagit studenten i Wallinska skolan, som var en av få flickskolor som hade examensrätt. Här återknöt hon nu bekantskapen med många gamla skolkamrater. Vårterminen 1892 hade Uppsala kvinnliga studentförening (UKSF) bildats med Lydia Wahlström (invald 1901, se denna) som ordförande. Av universitetets 19 kvinnliga studenter hade 15 gått med i föreningen. Under höstterminen ökade antalet kvinnliga studenter och UKSF hade då 22 medlemmar. Kerstin Hård af Segerstad blev en av dem som tidigt anslöt sig. Samtida i föreningen och blivande iduneser var Astrid Cleve (invald 1899, se denna), Sigrid Björklund (invald 1903) och Lilly Paykull (invald 1908). Under sina första år i Uppsala åt Kerstin Hård af Segerstad dessutom i samma matlag som Lydia Wahlström och Klara Johanson (invald 1898, se denna).

Kerstin Hård af Segerstad studerade romanska språk och blev fil.kand 1896. Därefter gjorde hon 1896-1897 en studieresa i Frankrike. Åren 1897-1899 undervisade hon vid Uppsala Enskilda Läroverk (mer känt som Skrapan) men återvände sedan till akademiska studier och blev fil.lic. 1903. 1906 disputerade hon på en avhandling om den franske medeltidsförfattaren Étienne de Fougères och hans Livres des Manières.

Parallellt med doktorandstudierna arbetade Kerstin Hård af Segerstad 1903-1907 som redaktionssekreterare på tidskriften Ord och Bild. Åren 1910-1917 var hon amanuens på Kungliga Biblioteket. Hon medverkade också i en lång rad tidningar och tidskrifter, förutom i Ord och Bild även i t.ex. Ny Tid och Stockholms Dagblad. Hon deltog livligt i föreningslivet i Stockholm. Åren 1906-1908 var hon styrelseledamot i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt och var en av de första som valdes in i Samfundet De Nio när det bildades 1913. Här tilldelades hon stol nummer sex. 1929 lämnade hon samfundet på grund av återkommande psykiska problem men hade dessförinnan under sina friska perioder deltagit mycket aktivt i samfundets arbete. I Nya Idun höll hon föredrag vid ett par tillfällen. Vid ett samkväm 1909 talade hon om fransk folklore och 1911 om kvinnans ställning inom industrin under medeltiden.

Sigrid Leijonhufvud skriver i minnesskriften Sällskapet Nya Idun 1885-1935; ”De två första åren av Berta Hübners ordförandetid fungerade som sekreterare Kestin Hård af Segerstad. Filosofie doktor och framstående romanist hade hon även gjort sig känd som poet och med sitt utpräglade sinne för humor medverkat vid festliga tillfällen inom sällskapet. Resor och nedsatt hälsa föranledde henne emellertid att avgå hösten 1912.”

På 1930-talet flyttade Kerstin Hård af Segerstad till Vänersborg där hon senare avled. /BW