Info om inval

Hur gör man?
Ta fram  Invalsblanketten  genom att klicka på den.  Markera och kopiera den.  Klistra sen in  den i ett nytt Word-dokument/ alt direkt i ett e-postmeddelande. Fyll i den och skicka till sekreterare Carola Bratt per e-post: carola@brattekdahl.se  senast den 30 november.

Till medlem av Sällskapet kan antas varje i Stockholm eller dess omnejd bosatt eller verksam kvinna som gjort någon beaktansvärd insats i vetenskapligt, litterärt, konstnärligt, pedagogiskt, socialt eller samhälleligt avseende.

En medlem kan i förening med nämndledamot föreslå lämplig person till inval i Sällskapet.
Skriftligt förslag till inval ska vara nämnden tillhanda före november månads utgång. Nämnden prövar sådana anmälningar och ska därefter vid sammanträde senast i februari företa val genom röstning med vita och svarta kulor, varvid två svarta kulor hindrar inträde i Sällskapet. Samma person kan föreslås på nytt.

Det är viktigt att den som nominerar en person till inval, känner till henne närmare och tror att hon kommer att uppskatta och bidra till Nya Iduns verksamhet och redogör för detta utförligt.  Tänk på dels att den Du föreslår inte får informeras, dels att Du som förslagsställare bör ge nämndledamoten nödvändig, helst riklig, information om den nominerade när ärendet skall föredras i nämnden. På senare år har flera kandidater ej blivit valda på grund av för ofullständigt underlag.

Kriterier för inval till Nya Idun