Anna Kruse

Skolföreståndarinna. Invald 1906.

Anna Kruse (1861-1931) var uppvuxen i ett välbärgat hem i Drottningholm. Hon tog examen vid Högre lärarinneseminariet 1881 ooch var sedan verksam i Brummerska skolan störrre delen av av sitt yrkesverksamma liv. Hon var under det tidiga 1900-talet en känd reformpedagog. Det var en tid då man strävade efter att förnya undervisningen i den svenska  skolan. Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige och Verner von Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar ingick i der projektet.

Under en studieresa i USA hade Anna Kruse fångat upp nya pedagogiska idéer, som hon sedan spred genom föreläsningar, skrifter och föreningsarbete, idéer som hon också tillämpade i sin undervisning. Hon framhöll att eleverna själva skulle göra sina upptäckter och inte bara tvångsmatas med kunskap och menade att skolans roll skulle vara att väcka och utveckla elevernas nyfikenhet. I Brummerska skolan var en grundprincip att klasserna skulle vara små för att läraren skulle ha möjlighet att följa varje elevs utveckling och se deras framsteg. Skolans grundare Eugenie Brummer lämnade stor frihet åt lärarna att utveckla sina pedagogiska metoder, vilket passade Anna Kruse väl. Hennes motto var ”att se alla och inte döma någon på förhand”. I en skrift till Brummerska skolans 50-årsjubileum 1932 har hennes elever  beskrivit henne som både genial och kärleksfull. En av skolans mest kända elever var Honorine Hermelin, sedermera rektor för Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad. Efter lärarutbildning återvände hon till sin gamla skola och undeervisade där från 1907 till 1919. Anna Kruse kom att bli en viktig pedagogisk förebild för henne i hennes vidare arbete som lärare och rektor på Fogelstad.

Anna Kruses ett år äldre syster Ellen, som också var utbildad vid Högre lärarinneseminariet, verkade även hon i Brummerska skolan. När Eugenie Brummer avgick med pension 1914 överlämnade hon skolans ledning till systrarna. Anna Kruse avgick med pension 1924 men tillhörde skolans direktion fram till sin död.

Utöver sitt arbete som lärare och föreläsare var Anna Kruse också en flitig läroboksförfattre. Hon skrev flera läseböcker för nybörjare. Mest känd är dock hennes lärobok i matematik Åskådningsmatematik, Ett försök till plan för de fyra första skolårens arbete på  matematikens område (1910). Hennes budskap här var att man inte ska använda siffror för tidigt, de betyder inget för barn så länge man inte kopplar dem till något konkret som kan göra matematiken begriplig. Och det var viktigt att den blev rolig och meningsfull.

Så småningom blev det tidiga 1900-talets pedagogiska idéer omoderna. Anna Kruses matematikbok föll i glömska. Men i början av 2000-talet hittades ett exemplar i ett gammalt övergivet skolhus i Bredsjö i Västmanland. 2010 gavs den ut på nytt,  med nytt förord och moderniserat språk. I ett läge när svensk skola tappar mark i internationella tester visade sig Anna Kruses pedagogiska metoder vara användbara igen.

Båda systrarna Kruse tilldelade Illis quorum. /BW