Birgitta Lager-Kromnow

Fil.dr. Invald 1962. Sällskapets sekr. 1966–1969. Ordf. 1969–1975.
Birgitta Lager-Kromnow (1920–1999) var historiker. Hon studerade vid Stockholms högskola och blev fil.mag. 1947, fil.lic. 1960 och fil.dr. 1964. Hennes specialområde var Stockholms historia på 1500-talet. 1962 skrev hon boken Stockholms befolkning på Johan III:s tid. Två år senare disputerade hon på avhandlingen Stockholmskt 1500-tal, Social- och befolkningshistoriska studier.  

Parallellt med sina akademiska studier medverkade Birgitta Lager-Kromnow åren 1944–1947 i uppslagsverket Svenska män och kvinnor. Hennes forskning och skrivande skulle sedan vara inriktat på personhistoria. 1947 anställdes hon som redaktionssekreterare på Svenskt biografiskt lexikon där hon stannade till 1962. Åren 1960–1962 var hon t.f. föreståndare för Personhistoriska institutet och från 1962 till 1978 redaktionssekreterare vid Svenskt biografiskt lexikon. Från 1978 fram till sin pensionering var hon verkets huvudredaktör. Som pensionär återvände hon till sina studier av 1500-talets Stockholm, vilket 1992 resulterade i boken Att vara stockholmare på 1560-talet.

Birgitta Lager-Kromnow hade många styrelseuppdrag. Förutom sitt engagemang i Nya Idun var hon åren 1977–1985 ordförande i Personhistoriska samfundet. Hon satt i styrelsen för Minerva, som var en sammanslutning för fackboksförfattare (idag en del av Sveriges Författarförbund) och var ledamot av riksdagens biografikommission. Därutöver skrev hon artiklar för biografiska uppslagsverk och var en flitig recensent i Personhistorisk tidskrift.

I en runa (DN 23/11 1999) efter hennes död skrev historikern Herman Schück: ”Vid 1940-talets Stockholms högskola tog Birgitta Lager-Kromnow livlig del i det humanistiska kamrat- och föreningslivet. Hon hade en vänskapens begåvning och kunde kalla fram både kultur och fest, så långt tidens knappa villkor det tillät.” Om hennes gärning som huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon skriver han att hon förde vidare en tradition av lärdom, exakthet, balanserat omdöme och känsla för människan i historien, och han avslutar: ”Birgitta Lager-Kromnow var en stark och generös människa som med humor och omtanke berikade livet för sina många vänner.” /BW