Charlotte Wahlström

Konstnärinna. Invald 1887.

Charlotte Wahlström (1849-1924) var en framstående landskapsmålare och skicklig kolorist. Hon började sin konstnärliga utbildning på Stockholms Slöjdskola (föregångare till Konstfack). Först som 30-åring kom hon 1879 in på Konstakademien. En av hennes lärare här var landskapsmålaren Edvard Bergh, som kom att påverka henne mycket. Charlotte Wahlströms begåvning väckte tidigt uppmärksamhet och under studieåren fick hon flera gånger stipendier. I samband med att hon 1883 avslutade sina studier vid akademien tilldelades hon kunglig medalj, den högsta belöning som akademien utdelade.

Charlotte Wahlström fortsatte sina studier utomlands. För stipendiepengar reste hon till Paris, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Två gånger under de här åren lyckades hon bli antagen till Parissalongen. 1889 vistades hon en längre tid i Barbizon, där ett realistiskt landskapsmåleri hade utvecklats med Jen-Francois Millet och Camille Corot i spetsen. I Sverige deltog Charlotte Wahlström i en lång rad utställningar, bl.a. Konstkademiens utställningar 1885 och 1887 och olika samlingsutställninggar anordnade av Sveriges allmänna konstförening, Svenska konstnärers förening och Föreningen svenska konstnärinnor. Hon ställde även ut i Köpenhamn och München. På världsutställningen i Saint Louis 1904 fick hon en bronsmedalj och 1911 tilldelades hon tidningen Iduns pris.

I Sverige fann Charlotte Wahlström sina motiv på flera olika håll, men oftast återkom hon till skånska Kullabygden och trakten kring Arild. Mor Cillas värdshus i Arild var under senare delen av 1800-talet och fram till ägarinnans död 1913 en uppskattad samlingsplats för konstnärer och författare. Här möttes svenska och danska konstnärer och en konstnärskoloni av samma typ som på Skagen växte fram. Alla lockades de av den fascinerande miljön och traktens speciella ljus. Så även Charlotte Wahlström, som vistades mycket här under slutet av 1800-talet.

I en lång artikel i tidningen Idun (22 juni 1894) prisar författaren Claes Lundin Charlotte Wahlströms naturmåleri: ”Med tillgodogörande af alla de förmåner, som en god teknik skänker, men på hvars närmare analys vi icke behöfva försöka oss, förstår Charlotte Wahlström att på åskådaren öfverflytta det lefvande intryck hon själf otvifvelaktigt erfar vid betraktande af naturen, och det är därför man känner sig så behagligt stämd, då man står framför hennes målningar, och så trygg i denna stämning.”

Charlotte Wahlstöm var med vid bildandet av Svenska konstnärers förening (SKF)  1890 och var åren 1910-1915 den enda kvinnliga ledamoten av SKF:s styrelse. Hennes målningar dyker fortfarande upp på olika utställningar. 2016 fanns hon representerad på Waldemarsuddes utställning ”Ljusets magi” och 2018 fanns hon med på Möllegårdens utställning ”De drogo till Kullabygden” där landskapsmåleri  från åren 1846-1942 med motiv från Kullabygden visades. /BW

Litt: Birgitta Lundquist, Konstnärerna hos Mor Cilla, Nordiska målare i Arildsläge 1856-1913 (1987)