Elsa Brändström-von Uhlen

Socialt verksam, doctor honoris causa. Invald 1920.

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/ElsaBrandstrom