Elsa Cedergren

Socialt verksam. Förbundsordförande KFUK. 1925-42. Invald 1935.

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/ElsaCedergren