Eva Fröberg

Socialt verksam. Invald 1917.

Eva Fröberg (1871–1957) var dotter till godsägaren Carl Ferdinad Fröberg och övertog efter faderns död 1904 de båda egendomarna Sjösa och Husby säteri i Södermanland, som hon drev fram till 1917. Som jordbrukare blev hon mycket respekterad och hade uppdrag i en rad kommunala styrelser och nämnder, bl.a. var hon den första kvinnliga ledamoten av Södermanlands läns hushållningssällskap.
Under första världskrigets svåra år avvecklade Eva Fröberg sitt jordbruk och bosatte sig 1917 i Stockholm. Hon intresserade sig livligt för sociala och politiska frågor och spelade länge en framträdande roll i Fredrika Bremer Förbundet. Sin kanske mest uppmärksammade insats gjorde hon på det politiska planet som mångårig ledare av det med högern samverkande men från partiet fristående moderata kvinnoförbundet. I en tid då radikala och pacifistiska stämningar gjorde sig starkt gällande inom både svenska och internationella kvinnoorganisationer framstod Eva Fröberg som en av de främsta och mest stridbara företrädarna för en konservativ samhällssyn och en positiv försvarsvilja. Under 1930-talet deltog Eva Fröberg i ett flertal internationella kvinnokongresser, där hon inför det växande krigshotet gjorde sig till tolk för ett realistiskt betraktelsesätt och varnade för isolerad avrustning. Sin sista betydelsefulla insats gjorde Eva Fröberg när det gällde beredskapen. Inför det hotande storkriget var hon 1938 med och tog initiativ till Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté, som under kriget organiserade kvinnornas deltagande i beredskapsarbetet. Som ordförande i kommitténs jordbruksutskott verkade hon för utbildning av reservarbetskraft till jordbruket under de för folkförsörjningen kritiska åren.

Eva Fröberg var också en populär föredragshållare och hann även med att skriva flera böcker, bl.a. Herrgårdsfolk, en sörmländsk rimkrönika (1922), Hemma i Sörmland, ute i världen (1945), och även åtskilliga artiklar och inlägg i aktuella politiska och sociala frågor. Under sin tid i Sörmland skev hon det historiska dramat Nyköpings gästabud, som uppfördes på Nyköpingshus borggård 1914. /BW