Lotten Dahlgren

Författare, redaktör. Invald 1887. Sällskapets sekr. 1901–1906.

Lotten Dahlgren (1851–1934) ägnade sig efter studier i Stockholm och Genève åt privatundervisning. Åren 1888–1890 var hon knuten till Aftonbladets redaktion. 1888 blev hon styrelseledamot i Fredrika Bremer Förbundet, vars tidskrift Dagny hon redigerade 1891–1907. Lotten Dahgren var djupt förtrogen med värmländska släkttraditioner genom sin far författaren och akademiledamoten Fredrik Dahlgren (”Fredrek på Rannsätt”), Wermlänningarnes författare, och uppsaliensisk efterromantik. Hennes personhistoriska verk från dessa miljöer blev mycket uppskattade av samtiden och bidrog i hög grad till den svenska biografiska litteraturens uppsving. Bland hennes många verk märks bl.a. Ransäter, Värmländska släktminnen från 1800-talets första hälft (1905), Norrländska släktprofiler1–2 (1911), Lyran, Interiörer från 1870- och 80-talens konstnärliga och litterära Stockholm (1913) och Nordenfeldtarna på Björneborg, En värmländsk släkthistoria (1922).

Lotten Dahlgren tilldelades Litteris et Artibus 1921. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se