Signe Bergman

Socialt verksam. Invald 1907.

Signe Bergman (1869–1960) var en av förgrundsfigurerna inom den kvinnliga rösträttsrörelsen. Hon tillhörde en ämbetsmannafamilj i Stockholm och fick en god men inte formell utbildning. 1889–1897 vistades hon utomlands för studier, mestadels i England men också i Frankrike och Italien. I England arbetade hon bl.a. i sin kusin Martina Bergman-Österbergs gymnastikinstitut. Signe Bergman beskrivs som anglofil och tog under de här åren säkert intryck av de brittiska suffragetterna. Åter i Sverige blev hon 1907 kassör i Sveriges Allmänna Hypoteksbank där hon arbetade fram till 1928. Från 1907 var hon en av de ledande medlemmarna i den svenska organisationen Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) och var dess ordförande 1914–1917. Hon representerade Sverige vid flera av den internationella kvinnliga rösträttsrörelsens kongresser och spelade en ledande roll vid den internationella konferensen för kvinnlig rösträtt som hölls i Stockholm 1911 och som betraktas som den svenska rösträttsrörelsens största framgång.

Signe Bergman var också politisk verksam inom Stockholms frisinnade valmansförbund och hade en lång rad styrelseuppdrag i olika ideella organisationer. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se