Thea Hökerberg

Skolföreståndarinna. Invald 1888.

Thea Hökerberg (1843–1924) föddes i Örebro. Efter genomgången flickskola i Örebro studerade hon i två år vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm. Sin utbildning fullföljde hon sedan genom språkstudier i Frankrike och Schweiz åren 1868–1869. Franska var nämligen hennes huvudämne. Efter en kortare tid som lärarinna i Schwartska skolan i Stockholm blev hon skolans biträdande föreståndarinna. Därifrån kom hon som föreståndarinna till flickskolan i Falun 1875. Fyra år senare blev hon föreståndarinna för Elementarläroverket för flickor i Karlshamn där hon verkade till sin pensionering 1902. Thea Hökerberg var inte bara en god pedagog utan också en utmärkt brevskrivare. Hon författade också flera sagor och en sagobok, Lille Svens Saga, som illustrerad av Jenny Nyström (invald 1887), gavs ut på Lars Hökerbergs bokförlag. Vid utgången av läsåret 1901–1902 avgick Thea Hökerberg på egen begäran från föreståndarinneskapet vid läroverket. Som en gärd av tacksamhet beslutade styrelsen att tilldela henne en årlig tilläggspension på 200 kr, vilken hon dock avböjde med orden att ”ett mottagande av den pensionen skulle komma mig att känna så, som om jag beröfvade en fattig, kär vän en del af dess nödvändiga lefvebröd”.