Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse

Medlemmar
Sällskapet Nya Idun har under året haft 430 betalande medlemmar. Årsavgiften var 200 kronor. Sedan stadgarna ändrades förra året för att medge möjligheten för dem som så önskar att begära utträde ur sällskapet, har samtliga passiva medlemmarna medelst brev informerats om detta, vilket resulterat i att några passiva medlemmar begärt utträde medan andra åter istället övergått från att vara passiva till att bli aktiva. Antalet passiva medlemmar var vid årets slut 83. Dessa har inte betalat medlemsavgift, inte fått Sällskapets Programblad och inte deltagit i samkvämen.
Guldäpple har tilldelats Gabriella Garland, Gunilla af Malmborg och Ruth Sävhagen vilka alla valdes in i Nya Idun år 1963.
Avlidna
Under december månad år 2012, efter parentationen, avled Birgitta Jungner, 86 år.
Under 2013 har följande sex medlemmar gått ur tiden: Malin Erfors (96 år), Gunilla Palmkvist von Bahr (71 år), Hertha Hillfon (92 år), Brita Malmer (87 år), Angela Rundquist (78 år), Birgitta Svanberg (83 år) och Gun Widmark (93 år).

Inval av nya medlemmar
Inval sker en gång per år, senast under februari månad. År 2013 har följande nio nyinvalda personer accepterat medlemskap: Gabriella Bjarne Larsson (docent i medeltidshistoria) Catharina Günther Rådström (konstnär) Hedvig Hedqvist (författare, journalist, inredningsarkitekt) Maria Lantz (rektor Konstfack) Caroline Lindholm (silversmed, formgivare) Jennie Nell (fil. dr i litteraturvetenskap) Petra Wadström (uppfinnare) Hedvig Welander (med. dr i neurodegeneration) Ellen Wettmark (kulturråd i London)

Nämnd
Vid årsmötet den 23 april 2013 i Oscars församlingssal avgick Annika Hökerberg och Sara Wijk. Efter nyval av Jelena Jangfeldt och Lotty Nordling samt omval av övriga fick nämnden följande sammansättning:
Carola Almqvist, sekreterare (samhälle)
Astrid Assefa (litteratur och teater)
Dilsa Demirbag-Sten (samhälle)
Else Marie Friis (vetenskap)
Ulla-Carin Giertz, klubbmästare med ansvar för samkvämskontot (konst)
Agneta Ginsburg, nämndsekreterare (vetenskap)
Elisabeth Grate (litteratur och teater)
Marie Hafström (samhälle)
Lena Holger, ordförande (konst)
Jelena Jangfeldt (musik)
IngMari Landin (musik)
Marie Ledin, skattmästare (konst)
Camilla Lundberg (musik)
Anja Liedtke (litteratur och teater)
Lotty Nordling (samhälle)
Britt-Ingrid ”BIP” Persson (konst)
Erna Petterson, klubbmästare (vetenskap)
EwaMaria Roos, klubbmästare (litteratur och teater)
Anna Strååt, vice ordförande (musik)
Marianne Treschow, klubbmästare (vetenskap)
Agneta Paulsson har adjungerats som klubbmästare.
Britt Dahlström har fortsatt fungerat som Sällskapets arkivarie.

Nämnden har under 2013 haft sju protokollförda sammanträden. Nämndens främsta uppgift har varit att planera en varierande och intressant programverksamhet. Nämndens möte för inval av nya ledamöter ägde rum den 28 januari 2013.

Revisorer och valkommitté
Vid årsmötet omvaldes till revisorer Kajsa Lindståhl och Carin Santesson. Till revisorssuppleanter omvaldes Ebba Florin-Robertsson och Margareta Herthelius.
Till ledamöter i valkommittén omvaldes Christina von Arbin, Désirée Edmar och Charlotta Wöhler.

Programblad

Fem Programblad har under året skickats ut till alla aktiva medlemmar. Carola Almqvist (sekreterare) har varit redaktör och Lena Holger (ordförande) ansvarig utgivare. Sällskapets arkivarie, Britt Dahlström, som under nästan tio år bidragit i Programbladet med aktuella notiser och anekdoter ur sällskapets arkiv avslutade i och med 2013 års utgång detta uppdrag.

Ny matrikel

En ny uppdaterad matrikel har tagits fram under året och distribuerades till medlemmarna under december månad. Huvudredaktör har varit Annika Hökerberg, som till sin hjälp haft Carola Almqvist.

Hemsida

En webbgrupp har tillsatts under ledning av Anna Strååt med uppdrag att ta fram en hemsida för Sällskapet Nya Idun.

Samkväm

Sällskapet har under året anordnat nio samkväm. I julfesten deltog 125 personer, varav 103 iduneser och 22 gäster. Vårutflykten lockade 31 personer. I övriga sju samkväm deltog i genomsnitt 58 medlemmar.

Klubbmästarna Erna Pettersson, EwaMaria Roos och Marianne Treschow samt Agneta Paulsson som adjungerad har ansvarat för bokning av lokaler och för all annan organisation i samband med sammankomsterna.

Samkväm har ägt rum enligt nedan.

13 januari
Årets julfest gick av stapeln på Piperska muren. Iwa Boman framförde sin monolog ”Hörs det vad jag säger?” och julen sjöngs traditionsenligt ut av Nya Iduns Elitkör under ledning av Irène Mannheimer.

6 februari
På Dansmuseet berättade Ingela Luhr Agrell och Agneta Richter-Dahlfors under rubriken ”Nanomedicin – hot eller möjlighet för framtidens hälsa”. Elise Einarsdotter spelade valda pianostycken.

12 mars
I Adolf Fredriks Församlingssal berättade Monica Lauritzen om Anne Charlotte Lefflers liv och dikt under rubriken ”Sanningens vägar”. EwaMaria Roos medverkade med uppläsning och Eva Luthander med pianospel.

23 april
Efter årsmötesförhandlingarna i Oscars Församlingssal berättade Tin Andersén Axell om Greta Garbo, ”Den gudomliga Gustafsson”. Astrid Assefa sjöng sånger från tiden till pianoackompanjemang av Elise Einarsdotter.

25 maj
Årets vårutflykt gick till Millesgården och utställningen ”Målare i Normandie – Underbara Impressionister” där Lena Holger och Anita Theorell ledde dialogvandring i parken och berättade om Carl och Olga Milles konstnärskap.

24 september
Katarina Villner berättade i Adolf Fredriks Församlingssal om bl a skeppet Vasa under rubriken ”… och av skörbjugg falla tänderna utur dem …”. Sara Wijk spelade några cellostycken och EwaMaria Roos bidrog med uppläsning.

22 oktober
I Franska Skolans matsal berättade Christina Tobeck om ”Tre pionjäriduneser” dvs Alice Tegnér, Helena Munktell och Karolina Widerström. Solveig Faringer sjöng till ackompanjemang av Anna Strååt.

14 november
Dilsa Demirbag-Sten tog emot på Berättarministeriet i Husby gård i Kista, där hon berättade om verksamheten.

5 december
Årets sista samkväm inleddes traditionsenligt med att vår ordförande höll en minnesstund över de systrar som gått bort under året, varefter Georgia Mohammar-Lind spelade solofjöjt.

Avslutningsvis berättade Agneta Ginsburg och Iwa Boman under rubriken Bilder av Marie Curie  (1867 – 1934)